ZARZĄDZENIE NR 8/2021

ZARZĄDZENIE NR 8/2021
WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korycin za 2020 rok

 

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zawierające:

1) zestawienie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) zestawienie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) przychody, rozchody, wynik budżetu oraz źródła jego finansowania – zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4;

5) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załacznik Nr 5.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin w roku 2020 zawierające:

1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin – zgodnie z załącznikiem nr 6;

2)  Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023 – zgodnie z załącznikiem Nr 7;

3) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załacznik Nr 8.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2 należy przedłożyć

1) Radzie Gminy Korycin;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT

    Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2021-03-25

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2021-03-29

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2021-03-29