Ogłoszenie z dnia 2 sierpnia 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 2 sierpnia 2017 r.

o naborze kandydatów na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowań wartości rynkowej zwierząt hodowlanych na terenie Gminy Korycin

 

       Na podstawie art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z  2014 r. poz. 1539, z 2015r. poz. 266 i 470 oraz z 2016r.poz. 1605) ) oraz prośby Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce nr PIW-Z511.5.27.2017 z dnia 31 lipca 2017r. o powołanie  dodatkowych rzeczoznawców do szacowania  wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, paszy i sprzętu, który nie może być odkażony, a za które przysługuje odszkodowanie z budżetu państwa w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt na terenie gminy Korycinogłaszam nabór na w/w rzeczoznawców.

      Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy, za  zwierzęta hodowlane zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.

     Odszkodowanie ze środków budżetu państwa przysługuje również za zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej  produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu. Wartość rynkową określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców.

    W związku z powyższym zaprasza się osoby chętne, spełniające kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161) do złożenia wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.

Termin składania wniosków do 11.08.2017 roku.

Miejsce składania wniosków: sekretariat Urzędu Gminy w Korycinie, pok. Nr 2, ul. Knyszyńska 2a

Na rzeczoznawców mogą zostać powołane osoby, które:

1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6) mają miejsce zamieszkania na terenie objętej właściwością miejscową Wójta (teren Gminy Korycin)

- i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Z wnioskiem, o którym mowa wyżej, mogą wystąpić również :

1) sołtys lub
2) izba rolnicza, lub
3) związek zawodowy rolników, lub
4) organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub
5) izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
6) grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Wniosek powinien zawierać :

1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji;
4) informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się :

1) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
2) Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
3) Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

 

    Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz ust. 2 Wynagrodzenie powyższe  wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. 

WÓJT

Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisław Kopciewski - Gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, rolnictwo

Data wytworzenia: 2017-08-02

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2017-08-02

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2017-08-02