1. Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Marszałkowski w Białymstoku na zakończenie realizacji projektu pn. „Integracja dróg gmin Korycin i Suchowola z siecią Krajową i Regionalną” w zakresie sprawdzenia prawidłowości realizacji projektu w ramach umowy UDA-RPPD.02.01.02-20-08/08 w Gminie Korycin w terminie od dnia 11 stycznia 2010r. do dnia 1 lutego 2010r.  

2. Kontrola podatkowa w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach Regionalnego Programu Oeracyjnego Województwa Podlaskiego na realizację dwóch projektów:    
1) Nr WND - RPPD.06.01.00 - 20 - 012/08     

2) Nr WND - RPPD.02.01.02 - 20 - 084/08 przeprowadzona w Gminie Korycin w okresie od 19 marca do 16 kwietnia 2010 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8.  

3. Kontrola płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.     Kontrolowano prawidłowość wydawania zaświadczeń lub zgłoszenia danych dla celów ubezpieczeń społecznych, ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego i ich wypłacenia oraz rozliczenia przeprowadzona w Urzędzie Gminy Korycin przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Białymstoku, Wydział Kontroli Płatników Składek, ul. Młynowa 29, 15 – 404 Białystok w okresie od 13 maja 2010r. do 8 czerwca 2010r.  

4. Kontrola prawidłowości przebudowy dróg gminnych realizowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

- przeprowadzona w Urzędzie Gminy Korycin przez Najwyższą Izbę Kontroli, Delegatura w Białymstoku, ul. Akademicka 4, 15 – 267 Białystok w okresie od 29 czerwca 2010r. do 18 sierpnia 2010r. z przerwami w dniach 8 – 9, 13 – 14, 22 – 30 lipca, 2 – 6 i 16 – 17 sierpnia 2010r.

5. Kontrola kompleksowa realizacji zadań własnych w zakresie gminy i zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej (Dz. U. Z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, 15 – 213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 w dniach 19, 20 i 21 maja 2010r. Kontrolą objęto okres od 1.04.2009r. do 31.03.2010r.

6. Kontrola planowa w zakresie zgodności prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w zakresie dotyczącym arkuszy ocen uczniów – przeprowadzona w Gimnazjum im. Solidarności w Korycinie w dniu 8 czerwca 2010r. przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15 – 950 Białystok.

7. Kontrola planowa w zakresie realizacji prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego – przeprowadzona w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Korycinie w dniu 5 marca 2010r. przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15 – 950 Białystok.

8. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym na zakończenie realizacji Projektu pn. „Budowa Kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie” w okresie od 15 października do 12 listopada 2010r.

9. Kontrola zgodności realizowanego zadania „ Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Korycin” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w celu przekazania zgodnie z umową pierwszej i jednocześnie ostatniej transzy pożyczki, przeprowadzona w dniu 14 października 2010r.

10. Kontrola zgodności realizowanego zadania „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Korycin” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w celu przekazania zgodnie z umową pierwszej i jednocześnie ostatniej transzy pożyczki, przeprowadzona w dniu 14 października 2010r.

11. Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Podlaski w Białymstoku w Urzędzie Gminy Korycin w dniach od 4 do 8 listopada 2010r. w zakresie wykorzystania środków PFRON przekazanych zgodnie z umową Nr UWA/000084/10/D z dnia 15 grudnia 2008r.

12. Przekazanie Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu Delegaturze w Białymstoku zgodnie z pismem Nr BI-WPK-35/10/W z dnia 10 listopada 2010r. wszystkich umów zawartych od 2005 roku do chwili obecnej, z przewoźnikami na dowóz uczniów do szkół wraz z imiennymi listami uczniów korzystających z tych przejazdów oraz dokumentów z postępowania przetargowego dot. danych przewoźników w Gminie Korycin.

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-02-01

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-02-01

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-02-01