Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy Korycin i jednostkach podległych w 2015 roku

1. Doraźna kontrola gospodarki finansowej przeprowadzona przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Białymstoku w dniach od 9 lutego 2015 roku do dnia 13 lutego 2015 r. w Zespole Szkół w Korycinie w zakresie osiągania przez jednostki samorządu terytorialnego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 rok.

 

2. Raport z ewaluacji zewnętrznej problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniach 8 – 12 czerwca 2015 r. przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15 – 950 Białystok.

 

3. Kontrola przeprowadzona w Gimnazjum w Zespole Szkół w Korycinie w dniu 26 marca 2015 r. przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9 z realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności:

•  zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkół oraz warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
•  zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
•  organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III szkół podstawowych z ramowymi planami nauczania;

oraz weryfikacja zgodności danych w Systemie Informacji Oświatowej ze stanem rzeczywistym.

 

4. Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w Urzędzie Gminy Korycin w dniach od 12.11.2015 r. do 13.01,2016 r.  w zakresie gospodarki finansowej za 2014 r. W ramach kompleksowej kontroli poddano sprawdzeniu następujące zagadnienia:
  • ustalenia ogólnoorganizacyjne;
  • księgowość i sprawozdawczość;
  • gospodarka pieniężna i rozrachunki;
  • uchwała budżetowa i jej zmiany;
  • wykonanie budżetu, w tym osiągnięcie średnich wynagrodzeń przez nauczycieli;
  • mienie komunalne;
  • zamówienia publiczne, zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień;
  • rozliczenia finansowe z jednostkami organizacyjnymi;
  • gospodarka środkami rzeczowymi i inwenteryzacja;
  • wykonanie zaleceń pokontrolnych.
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2015-03-30

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2016-02-15

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2015-03-30