1. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Korycin w dniach 10,11 i 23 stycznia 2008 r. przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Tematem kontroli była: "Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w 2007 r. na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej pod względem zgodności z przeznaczeniem i wysokością".

2. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Korycin w dniu 11.03.2008 r. przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Przedmiotem kontroli była prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej.

3. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Gminie Korycin przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku od dnia od 24.04.2008r. do dnia 14.05.2008 r. z przerwami od 25.04.2008 r. do dnia 13.05.2008 r.

Przedmiot kontroli: przestrzeganie wymogów ochrony środowiska na składowisku odpadów obojętnych w Korycinie.

4. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Korycin przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 16.05.2008 r.

Kontrolą objęto zagadnienia gospodarki materiałowej: ewidencję, obrót i magazynowanie sprzętu OC stanowiącego mienie Skarbu Państwa za okres od 2003 roku do dnia kontroli.

5. Protokół z kontroli Przedszkola w Korycinie przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku w okresie od 13.06.2008r. do 17.06.2008r.
Zakres kontroli:
1) Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wypłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych.
2) Ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń i zasiłkó oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4) Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

6. Protokół Kontroli Urzędu Gminy Korycin przeprowadzonej w dniach 14, 17 i 18 listopada przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Placówka zamiejscowa w Łomży.
Temat kontroli:
- organizacja i sposób przyjmowania, załatwiania skarg i wniosków oraz realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem publikowania oświadczeń majątkowych.
Kontrolę objęto okres od 1 stycznia 2007r. do dnia kontroli.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2008-06-09

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2008-12-22

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2008-06-09