ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Korycin za rok 2015

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890 ) oraz art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 ,1146, 1626  i 1877, z 2015r. poz. 238,532,1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854, 1890  i 2150, z 2016 r. poz. 195)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację za rok 2015 o stanie mienia Gminy Korycin, zawierającą dane określone art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, należy przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2016 roku Radzie Gminy Korycin.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

WÓJT
Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2016-04-07

Data modyfikacji: 2016-04-07

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2016-04-07