Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Korycinie

Samorząd Gminy Korycin zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Korycinie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Korycinie.

Data publikacji strony internetowej: 2005-01-19

Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- treści pochodzą z różnych źródeł,
- treści opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
- treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,
- treści posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
- filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy: https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=4db699b8-368a-4936-b53e-5302a8958a24

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Bielawski, adres poczty elektronicznej : sekretariat (małpa) korycin (kropka) pl (sekretariat@korycin.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857229181. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Korycin

Adres organu odwoławczego: ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@korycin.pl

Telefon organu odwoławczego: 857229181

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Korycin znajduje się przy ul. Knyszyńskiej 2a, budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności z poruszaniem się. Przy urzędzie umiejscowiony jest bezpłatny parking samochodowy z wydzielonym i oznaczonym miejscem przeznaczonym dla osób  z niepełnosprawnościami.  Do wejścia głównego budynku prowadzi chodniki z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościmi.

Dostęp dla interesantów do części głównej Urzędu, zlokalizowanej na I piętrze jest zapewniony poprzez schody. Budynek Urzędu pozwala na dostęp osób z niepełnosprawnościami na poziomie parteru. Wejście na parter budynku dostępne jest poprzez windę usytuowaną na zewnątrz budynku, od strony parkingu. Drzwi wejściowe do holu i sali konferencyjnej  są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.  Po wejściu do budynku na drzwiach znajduje się oznaczony dzwonek przywołujący po wciśnięciu którego zejdzie pracownik sekretariatu oddelegowany do pierwszego kontaktu.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową zostaje oddelegowany pracownik sekretariatu – nr kontaktowy do pracownika 857229181. 

Dotarcie na inne niż parter piętra budynku możliwe jest schodami nie przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami, budynek nie posiada windy wewnętrznej.

Sanitariaty dla interesantów wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat). W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie czego ma dotyczyć wizyta.

Udogodnienia

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W tut. urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

- e-mail na adres: sekretariat@korycin.pl 

- telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 857229181 lub 857229198

- faxem na nr 857229180

- listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)

 

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Gminy Korycin deklaruje ciągłe dążenie do poprawy dostępności stron internetowych i dostępności architektonicznej oraz stosowanie się do wymagań ustawowych.

Deklaracja dostępności jest dostępna również pod adresem: https://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/cms/deklaracja.

Działania na rzecz poprawy dostępności są dostępne pod adresem: https://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/deklaracja-dostepnosci/dzialania-na-rzecz-poprawy-dostepnosci/


Kontakt do Koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Korycin:

Sekretarz Gminy Korycin - Wiktoria Pruszyńska

Adres:

Urząd Gminy Korycin
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
tel. 85 722 91 98
e-mail: wpruszynska@korycin.pl 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2020-03-23

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2024-03-29

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2022-03-17