Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

KLAUZULA INFORMACYJNA
 O PRZETWARZANIU DANYCH 
 

           

POLITYKA PRYWATNOŚCI
___________________________________________________________________________

     Urząd Gminy Korycin szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych klientów (interesantów), kandydatów do pracy, pracowników, zleceniobiorców, kontrahentów, partnerów realizowanych projektów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady, dotyczące ochrony danych osobowych funkcjonujące w Urzędzie.

     Urząd Gminy Korycin realizuje wymogi wynikające Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2), zwanego w skrócie „RODO”.

    Gdy mowa o danych osobowych należy przez to rozumieć wszelkie dane mogące w sposób bezpośredni lub pośredni, ale jednoznaczny, bez nadmiernych kosztów, czasu i działań, zidentyfikować konkretną osobę fizyczną.

     Urząd Gminy Korycin przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa czas retencji danych.

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE ___________________________________________________________________________

      W związku z realizacją wymogów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe, a więc ich Administratorem w Urzędzie Gminy Korycin jest Wójt Gminy Korycin, mający siedzibę w Urzędzie Gminy Korycin przy ul. Knyszyńskiej 2a, 16-140 Korycin.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych - Aneta Kuberska, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach pytań, dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Korycin, a także przysługujących z tego tytułu uprawnień, za pośrednictwem danych kontaktowych administratora (nr tel. 85 7229181), również za pomocą adresu poczty elektronicznej: iod@korycin.pl.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Korycin, realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Korycin. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 • podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania);
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Korycin przetwarzają̨ dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Korycin.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą̨ lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę̨ oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą̨.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Korycin Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą̨, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę̨ przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa.
 4. Państwa dane nie podlegają̨ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

     Niniejsza informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych ma charakter ogólny. Szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiące realizację obowiązku informacyjnego Administratora, określonym w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2), zostanie Państwu przekazana w związku z załatwieniem konkretnej sprawy – podczas pierwszej czynności (w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Urzędu).

      Gminy Korycin może pozyskiwać dane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


                                                                                                                                                 WÓJT
                                                                                                                             Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Korycin

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2024-06-12

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-05-29