Strategia

Działania Gminy Korycin w dziedzinie Ochrony Środowiska

    Działania gminy Korycin w dziedzinie ochrony środowiska są prowadzone od 1992 roku. Kierunki działań zależą w znacznym stopniu od możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz najpilniejszych potrzeb.

   Na plan pierwszy wysunął się problem zaopatrzenia gospodarstw domowych w wodę . Opracowana została koncepcja zaopatrzenia w wodę całej gminy. Wykorzystano możliwości łatwego podłączenia wody do kilku wsi do ujęć wody w sąsiednich gminach (Jasionówka i Suchowola). Dla zaopatrzenia w wodę pozostałej części gminy konieczna była budowa dwóch nowych ujęć (Długi Ług i Bombla). W latach 1992 – 1998 wybudowano ponad 70 km linii wodociągowych, które dostarczyły wodę do wszystkich wsi. Każde ujęcie czerpie wodę ze źródeł głębinowych, a dostarczona do odbiorców woda spełnia standardy krajowe i UE.

    Problem braku gospodarki ściekowej spowodował , że w roku 1993 podjęta została decyzja o budowie oczyszczalni komunalnej w Korycinie. Wybrana została polska technologia warszawskiego Cewoku. 22 czerwca 1995r. nastąpiło jej oficjalne otwarcie wraz z kanałem sanitarnym, który zbierał ścieki z całej miejscowości. Równolegle, już w 1994 r. rozpoczęta została sanitacja pozostałych wsi poprzez budowę oczyszczalni przyzagrodowych. W okresie 1994 – 2001 „pokuta” została tymi urządzeniami (produkcja krajowa firm NEVEXPOL i Bewa Szprotawa) cała powierzchnia gminy. Dzięki temu od 2001 roku problem niezagospodarowanych ścieków na terenie gminy Korycin przestał istnieć.

    Rozwiązując problem gospodarki wodno-ściekowej samorząd nie zostawił na uboczu problemu z odpadami stałymi. Tu powstał pomysł skupienia sił w tym temacie z sąsiednimi gminami – Suchowolą i Janowem, aby wspólnie w sposób kompleksowy „zagospodarować śmieci”. Rozpoczęły się rozmowy, spotkania, dyskusje urzędników, zarządów i rad uwieńczone porozumieniem i w efekcie rejestracją związku w maju 1996 r. Do reformy administracyjnej był to jedyny związek gmin w woj. białostockim. Warto dodać, że uniknięto przez to niepotrzebnej budowy wysypisk w Korycinie i Suchowoli, które ponadto pozbawione odpowiedniej eksploatacji i opieki uległyby szybkiej degradacji. W 1996 r. wydatki Związku skierowane były na przygotowanie bazy technicznej i utworzenie stanowisk pracy do osiągnięcia zamierzonego efektu ekologicznego, jako głównego celu istnienia Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza”. Natomiast w latach 1997-1998 gro środków finansowych przeznaczono na zakup kontenerów KP-7 i pojemników o pojemności 120 l do gromadzenia odpadów, zakup samochodu do przewożenia kontenerów, zakup kontenera socjalnego, modernizację wysypiska śmieci w Janowie.

    Jedną z większych inwestycji Gminy Korycin była budowa zbiornika małej retencji na rzece Kumiałce. W roku 2001 wykonana została dokumentacja techniczna, uzyskano wszelkie pozwolenia i uzgodnienia.
Cykl budowy zamknął się okresem 1 roku. Oficjalne oddanie do użytku zbiornika miało miejsce w dniu 21 września 2002 r. Jest to budowla wodna, której główne zadanie to regulacja stosunków wodnych. Czasza zbiornika ma pow. 6,8 ha, spiętrzenie wody – 195 cm, średnia głębokość – 165 cm, długość linii brzegowej – 1000 m, średnia szerokość zbiornika – 145 m, średnia długość zbiornika – 440 m, objętość – 481 tys. m3.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisław Kopciewski - Gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, rolnictwo

Data wytworzenia: 2005-02-07

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Data modyfikacji: 2016-05-19

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2005-02-07