Załącznik do uchwały Nr XXI/90/92
Rady Gminy Korycin
z dnia 29 grudnia 1992r.

znowelizowany Uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola z dnia 9 marca 1994r., Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 czerwca 1994r., Uchwałą nr 1/98 Rady Pedagogicznej z dnia 30 stycznia 1998r., Uchwałą Nr 1/01 Rady Pedagogicznej Przedszkola w Korycinie z dnia 15 listopada 2001r.,Uchwałą Nr 1/02 Rady Pedagogicznej Przedszkola w Korycinie z dnia 8 kwietnia 2002 r., Uchwałą Nr 2/02 Rady Pedagogicznej Przedszkola w Korycinie z dnia 14 listopada 2002r., oraz Uchwałą Nr 1/04 Rady Pedagogicznej Przedszkola w Korycinie z dnia 26 czerwca 2004r.

Statut Przedszkola w Korycinie

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Przedszkole w Korycinie jest przedszkolem publicznym.

1. Siedziba przedszkola znajduje się w Korycinie przy ul. Grodzieńskiej 21.

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Korycin. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
 2. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole im. Jana Pawła II

w Korycinie

ul. Grodzieńska 21

Tel. (085) 72-19-040

 1. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu na tablicach i pieczęciach urzędowych .

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

5. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

 1. Uchwały nr XXI/90/92 Rady Gminy w Korycinie z dn. 29 grudnia 1992r.
 1. Niniejszego statusu.

§ 3

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej przedszkola.

 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 15.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. W czasie ferii i przerw świątecznych pracuje grupa dyżurująca w przypadku obecności nie mniej niż ź przedszkolaków.

§ 4

l . Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a) Gminę Korycin,

b) rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżeto­wych.

§5

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie re­alizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określo­nej przez MENiS. Czas przeznaczony na realiza­cję podstawy programowej ustala się w godzinach od 8.00 do 13.00.
 2. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i naucza­nia wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Korycin.
 3. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nie­obecności dziecka.
 4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.
 5. w wypadku ponad tygodniowej nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną staw­kę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
 6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych do 15- go każdego miesiąca.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

§6

1) Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświa­ty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podsta­wie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodo­wej, etnicznej, językowej i religijnej,

c) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz moż­liwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnospraw­nymi,

d) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowa­niu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

e) organizacji zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

2) Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ra­mach następujących obszarów edukacyjnych:

a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bez­piecznym i zdrowym środowisku,

b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiąga­nia sukcesu,

c) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osią­gania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

d) rozwijanie wrażliwości moralnej,

e) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przy­rodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

f) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badaw­czej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

g) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

h) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecz­nego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§7

 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez MENi S.
 3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych od­działów przedszkolnych.
 4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
 6. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.

7. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

 1. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna za­leżą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są także w całości przez rodziców.
 2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4-letnich, a około 30 minut dla dzieci 5-6-letnich.
 3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
 4. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

§8

1) Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i spo­soby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lo­kalowych, a w szczególności:

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

d) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i po­radniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

§9

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
  1. jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,
  2. dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy,
 2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

 

§ 10

1. Organami przedszkola są:

a) dyrektor przedszkola,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców.

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regu­laminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§11

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, repre­zentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnio­nych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3. Zadania dyrektora są następujące:

a) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c) koordynowanie opieki nad dziećmi,

d) opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowa­nia oraz wykorzystania wyników,

e) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,

f) przekazanie raportu o jakości pracy placówki ra­dzie rodziców i radzie pedagogicznej,

g) opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedago­giczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,

h) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

i) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

j) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał,

k) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgod­nych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,

1) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpo­wiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

m) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

n) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola we współpracy z organem prowadzącym,

o) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nad­zorującymi i kontrolującymi,

p) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

r) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnio­skiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,

s) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,

t) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z prze­pisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

u) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

v) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

w) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

x) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgod­nie z obowiązującym regulaminem,

y) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgod­nie z obowiązującymi przepisami.

§12

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
 3. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

a) przygotowanie projektu statutu przedszkola,

b) opracowanie programu rozwoju placówki,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,

d) uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,

e) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

f) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

a) przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego,

b) projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżniania,

c) przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,

d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycie­lom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
 2. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.
 3. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje doty­czące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 4. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnio­skiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kura­tora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
 5. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, je­śli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

§13

 1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola.
 2. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regu­lamin., który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 3. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań gru­powych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy,
 4. Rada rodziców może występować do rady pedago­gicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przed­szkola, w szczególności zaś:

a)opiniuje program rozwoju placówki,

b)wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola.

 1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz in­nych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin dzia­łalności rady rodziców.

§14

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobod­nego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszelkie spory miedzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor pla­cówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
ROZDZIAŁ IV
Organizacja Przedszkola

 

§15

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień,

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne, wówczas liczba wychowanków nie może przekraczać 15 osób.
 3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkol­nym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrek­tora najpóźniej do 30 maja.
 4. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogicz­ną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a)liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

b)liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wnio­sek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organi­zacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dosto­sowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzo­no opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegóło­wy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 75.
 4. W przedszkolu łącznie są 3 oddziały:

a) 1 oddział 3-4-5-latków,

b) 2 oddziały 6-latków

 1. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.
 2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III),

b) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

c) zmywalnia naczyń,

d) szatnię dla dzieci

e) kotłownię

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkol­nego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wie­ku dzieci.
 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych!organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

§16

 1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedło­żeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określające­go ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

§17

1) Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej do­stępności.

2) Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji dzieci uchwalony przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowany przez organ prowadzący.

3) W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

a) dzieci sześcioletnie,

b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub oj­ców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdol­ność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,

c) dzieci już uczęszczające do danego przedszkola.

d) dzieci obojga rodziców pracujących,

e) dzieci z rodzin o dochodach na jedną osobę poniżej kwoty najniższej emerytury obwieszczonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecz­nych w Monitorze Polskim,

f) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),

§18

l . Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,

b) nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola.

c) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

 

§19

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

 1. W uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły.
 3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego trak­towania,

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d) poszanowania jego godności osobistej

e) poszanowania własności,

f) opieki i ochrony,

g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

h) akceptacji jego osoby.

ROZDZIAŁ VI
Rodzice

 

§20

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie niniejszego statutu,

b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważ­nioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

e) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

f) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, nie­zwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach za­kaźnych.

§21

l . Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu sku­tecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia dro­gi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psycholo­ga w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz dobo­rze metod udzielania dziecku pomocy,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organo­wi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa.

§22

Rodzice za szczególnie zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady przedszkola.

§23

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§24

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a) zebrania grupowe,

b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, zaproszonym specjalistą w miarę zainteresowania i potrzeb rodziców

c) kąciki dla rodziców,

d) zajęcia otwarte.

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§25

l . W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedago­gicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektu­je jego prawa.

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainte­resowań,

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowa­nia,

e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i space­rów itp.,

f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotna i inną.

g) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podno­szenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

i) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

j) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wy­chowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (praw­nych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym od­dziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

k) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wycho­wawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

1) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

ł) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

m) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wy­chowawczym, kulturalnym lub rekreacyjne-sportowym,

n) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wy­nikających z bieżącej działalności placówki.

§26

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c) włączenia ich w działalność przedszkola.

§27

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

§28

1. Zakres obowiązków pracowników obsługi:

a) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi,

b) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego oto­czenia w ładzie i czystości,

c) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

2. Stosunek pracy pracowników obsługi regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

 

§29

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.

§30

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń

b) udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

§31

1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszko­lu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§32

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 33

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola w dniu 15.11. 2001r.

Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 15.11.2001r.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-06-27

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2005-06-27

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2005-06-27