Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie

UCHWAŁA NR XXIV/124 /0L RADY GMINY KORYCIN
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie .

Na podstawie art. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ), art. 10 i 11 ust. l i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539; zm. z 1998 r. Nr 106, poz. 668), art. 2, 3 i 42 ust. l i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz.113, Nr 137, poz. 639; zm. z 1997 r. Nr 106, poz. 680, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 160, poz. 1078; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 1999 r. Nr 96, poz. 1106, Nr 101, poz. 1178; z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 72, poz.839) w związku z art.18 ust. l i art. 40 ust. 2 pkt.2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261, Nrl06, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) , Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:
§ 1

Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc uchwala Nr XVI/81/96 Rady Gminy w Korycinie z dnia 31 marca 1996 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Korycinie i zmiany zakresu jego działania.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

 

Załącznik do uchwały
Nr XXIV/124/01
Rady Gminy Korycin
z dnia 29 marca 2001 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W KORYCINIE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie, zwany dalej "Ośrodkiem" jest gminną instytucją kultury.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Korycinie przy ul. Knyszyńskiej 2A, a terenem działania jest teren gminy Korycin .

3. W skład Ośrodka wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej "Biblioteką" która realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

§ 2

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123),2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, (Dz. U. Nr 25, póz. 113, Nr 137, póz. 639; zm. z 1997 r. Nr 106, poz.680, Nr 121, poz.769 i 770, Nr 160, poz.1078; z 1998 r. Nr 106, póz. 668; z 1999 r. Nr 96, poz.1106, Nr 101, póz. 1178; z 2000 r. Nr 9, póz. 117, Nr 72, póz. 838)
3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, póz. 539, z 1998 r. Nr 106, póz. 668),
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, póz. 591 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74 z późn. zm.)
6) postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 3

Ośrodek posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Korycin.

§ 4

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd Gminy Korycin.

II CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5

l. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, upowszechnianie wszelkich form w zakresie sportu i turystyki poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, tworzenie optymalnych warunków społecznego dostępu do dóbr kultury, sportu, turystyki i rekreacji a także przygotowanie do aktywnego i twórczego w nich uczestnictwa.

2.Do szczegółowego zakresu działania Ośrodka w zakresie kultury należy:
1)edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez aktywny udział w zespołach i kołach zainteresowań, a także przekazywanie i udostępnianie wiedzy o sztuce, uczenie jej rozumienia i właściwego odbioru,
2) inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej i folkloru,
3) sprawowanie mecenatu nad twórczością artystyczną, promocją twórców kultury z terenu gminy,
4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie kulturalnych potrzeb oraz zainteresowań mieszkańców gminy,
5) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
6) organizowanie wystaw,
7) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
8) organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
9)gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury w Gminnej Izbie Pamięci,
10) organizowanie kulturalnej rozrywki zabaw, dyskotek itp.,
3. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:
1)rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, wypożyczanie książek,
2) gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
3) zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji,
4) zaspokojenie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa i uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
4.Do szczegółowego zakresu działania Ośrodka w zakresie turystyki należy:
l) rozpoznawanie, upowszechnianie i rozwój wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy, 2)prowadzenie działań aktywizujących rozwój turystyki,
3) koordynowanie działań podmiotów zajmujących się usługami turystycznymi na terenie gminy,
4) współdziałanie z ościennymi gminami w zakresie wspólnych zamierzeń organizacji ruchu turystycznego,
5)organizacja sieci pól namiotowych i biwakowych na terenie gminy,
6) nadzór nad szlakami turystycznymi i rowerowymi,
7) promocja walorów gminy oraz organizacja agro i ekoturystyki na terenie gminy.
5. Do szczegółowego zakresu działania Ośrodka w zakresie sportu i rekreacji należy;
1) organizacja oraz tworzenie warunków dła rozwoju amatorskiego ruchu sportowego a w szczególności sportu szkolnego,
2) nadzór nad stanem i sposobem wykorzystania gminnych obiektów i urządzeń sportowych,
3) udzielanie wsparcia finansowego szkołom, klubom, stowarzyszeniom i osobom zajmującym się sportem amatorskim,
4) promowanie sportowego stylu życia rekreacji wśród mieszkańców gminy,
5) współpraca z uczniowskimi klubami sportowymi oraz szkołami w zakresie organizacji wspólnych imprez sportowych,
6) koordynowanie całości działań związanych z mchami sportowymi i imprezami sportowymi.

§ 6

1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:
1) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,
2) prowadzeniu małej gastronomii, z wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym piwa),
3) prowadzeniu drobnego handlu, z wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym piwa),
4) odpłatnym doradztwie (w dziedzinach związanych z działalnością statutową),
5) organizowaniu aukcji dzieł sztuki,
6) prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki,
7) świadczeniu usług eksperckich ,
8) działalności wydawniczej.

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. l nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

III ORGANY ZARZĄDZAJĄCE , DORADCZE I NADZORCZE

§ 7

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Gminy Korycin.
2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy księgowego.
3. Dyrektor powołuje i odwołuje kierownika Biblioteki.
4. Do zakresu działania dyrektora Ośrodka należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością,
2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
3) zarządzanie majątkiem Ośrodka,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
5) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
6) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
7) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
8) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy,
9) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych,

10) składanie sprawozdania z działalności Ośrodka za rok poprzedni do końca I kwartału.

§8

1. Przy Ośrodku może działać jako organ doradczo-kontrolny Rada Programowa składająca się z 5 członków powoływanych przez Wójta Gminy Korycin na okres 2 lat.

2. Szczegółowy tryb pracy Rady Programowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§9

l. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata księgowego.

3. Księgowy działa w ramach kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym i udzielonych mu przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

§10

Organizację wewnętrzną Ośrodka (w tym biblioteki) określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Gminy.

§11

1.Zarząd Gminy sprawuje nad Ośrodkiem nadzór administracyjno- finansowy.
2. Nadzorowi temu podlega:
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.
3 W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Zarząd ma prawo wydelegować imiennie swoich członków lub pracowników Urzędu Gminy , do których obowiązków służbowych należą sprawy kultury.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 mają prawo:
1) wstępu do Ośrodka w godzinach otwarcia,
2) wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.
1. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.

2. Treść protokołu, wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Zarząd Gminy, wydając stosowne zalecenia.

§12

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnica Podlaska.

IV ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§13

1.Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
2. Źródłami środków finansowych są:
1) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
2) dotacje z budżetu gminy (wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej),
3) darowizny, spadki, zapisy,
4) kredyty bankowe,
5) odsetki z lokat bankowych,
6) inne dozwolone prawem,
3. Źródłami środków finansowych mogą być także:
ł) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych instytucji kultury przejętej przez gminę w dniu l stycznia 1999 r.,
2) dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.
4. Gmina nie odpowiada za zobowiązania Ośrodka z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 24 i 25 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

5. W Ośrodku tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 14

1. W planie finansowym Ośrodka wyznacza się kwotę przeznaczonąwyłącznie na zakup książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.

2. Kierownik Biblioteki prowadzi gospodarkę finansową w ramach udzielonych mu przez Dyrektora Ośrodka pełnomocnictw w oparciu o środki przeznaczone dla Biblioteki w planie finansowym Ośrodka.

V ZMIANA STATUTU

§15

1. Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor Ośrodka .
2. Zmiana Statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego obowiązywania.
3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami Dyrektor przedkłada za pośrednictwem Zarządu Gminy Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie
uchwały w sprawie zmiany Statutu.

4. Zmiany Statutu mogą być przeprowadzone w trybie właściwym dla jego ustalenia (nadania).

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16

1. W sprawach nieuregulowanych mniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z adresem siedziby.

 

Przewodniczący Rady
Józef Glińsk
i

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie

Data wytworzenia: 2018-10-18

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-08-04

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2019-01-03

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2005-08-04