Statut GOPS

UCHWAŁA NR XVI/93/04 RADY GMINY KORYCIN
z dnia 26 czerwca 2004 r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korycinie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i art. 108, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 i Nr 96, poz. 1001) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:
§ 1. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korycinie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/95/2000 Rady Gminy Korycin z dnia 10 września 2000r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Gliński


Załącznik
do uchwały Nr XVI/93/04
Rady Gminy Korycin
z dnia 26 czerwca 2004 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORYCINIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie, zwany dalej Ośrodkiem, został utworzony na podstawie uchwały Nr II/4/90 Rady Gminy w Korycinie z dnia 10 czerwca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 i Nr 96, poz. 1001);
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 128, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593);
4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późń. zm.);
5) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późń. zm.);
6) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późń. zm.);
7) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Korycin.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Korycinie, przy ulicy Knyszyńskiej 2a.
§ 3. Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Korycin.

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA I ZADANIA OŚRODKA

§ 4. Przedmiotem działania Ośrodka jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a w szczególności:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy: pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej;
2) zapewnienie osobom i rodzinom wsparcia w przezwyciężeniu trudnej sytuacji, jakiej nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
3) zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym;
4) zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom nie posiadającym dochodu lub o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia;
5) zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie;
6) doprowadzenie - w miarę możliwości - osób i rodzin otrzymujących pomoc społeczną do życiowego usamodzielniania;
7) integrowanie ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie;
8) przyznawanie prawa do świadczeń rodzinnych, którymi są:
a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
b) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;
9) przyznawanie prawa do dodatków mieszkaniowych.
§ 5. Zadania Ośrodka określają przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, przepis art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
§ 6. 1. Wójt Gminy Korycin udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych należących do właściwości gminy.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.
§ 7. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
§ 8. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
§ 9. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do właściwych organów.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 10. 1. Ośrodek jest podporządkowany Radzie Gminy Korycin.
2. Rada Gminy Korycin zapewnia Ośrodkowi podstawowe warunki lokalowe i materialne do prowadzenia działalności statutowej.
§ 11. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Korycin i Wojewoda Podlaski.
§ 12. 1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje jego pracą i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt Gminy Korycin.
3. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kierownika jest Wójt Gminy Korycin.
§ 13. 1. W Ośrodku wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:
1) Kierownik;
2) pracownicy socjalni;
3) stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych.
2. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Ośrodka ustala Kierownik w drodze regulaminu zatwierdzonego przez Wójta Gminy Korycin.
§ 14. 1. Kierownik zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników Ośrodka. Jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
2. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka, zawiera z nimi umowę o pracę.
3. Pracownicy Ośrodka są wynagradzani według zasad określonych obowiązującymi przepisami.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 15. 1. Ośrodek prowadzi własną gospodarkę finansową, pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Korycin, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, zatwierdzany przez Wójta Gminy Korycin.
3. Jeżeli czynność prawna może wywołać powstanie zobowiązań pieniężnych, dla jej skuteczności konieczna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy.
4. Kierownik składa Radzie Gminy Korycin coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 16. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.
§ 17. Obsługę finansową Ośrodka zapewnia Referat Finansowy Urzędu Gminy Korycin.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. 1. Ośrodek działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy Korycin.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 19. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
§ 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

UCHWAŁA NR XXVI/144/05 RADY GMINY KORYCIN
z dnia 1 października 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korycinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 110, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVI/93/04 Rady Gminy Korycin z dnia 26 czerwca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korycinie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 99, poz. 1443 dnia 12 lipca 2004 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732)";

2) w § 4 po pkt 9 dodaje sie pkt 10 - 11 w brzmieniu:

"10) przyznawanie prawa do zaliczki alimentacyjnej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732)",

"11) prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej dla osób zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 112, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001)";

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Wójt Gminy Korycin udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz z zakresu przyznawania prawa do zaliczek alimentacyjnych należących do właściwości gminy";

4) w § 13 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

z dnia 10 listopada 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korycinie

UCHWAŁA NR XIII/88/2012
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie
 

UCHWAŁA NR XVIII/131/2017 RADY GMINY KORYCIN z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie

UCHWAŁA NR XXIX/202/2018 RADY GMINY KORYCIN z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Data wytworzenia: 2018-09-05

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-14

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-09-05

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2005-02-14