Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Korycin w roku szkolnym 2015/2016

Korycin 28.10.2016 r.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Korycin w roku szkolnym 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu –zgodnie z art.5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010)

I. Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej.

      W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. „Stefana Kardynała Wyszyńskiego” sprawdzian  na koniec klasy szóstej  pisało   37 uczniów. Wszyscy rozwiązywali zestaw zadań w wersji standardowej. Troje uczniów posiadających opinię z PPP o dysleksji rozwojowej pisało sprawdzian w oddzielnej sali, uczniowie skorzystali z wydłużonego czasu na udzielanie odpowiedzi.

     Sprawdzian składał się z dwóch części: Część 1 zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. Część 2 zawierała zadania z języka obcego nowożytnego-angielskiego. Uczniowie uzyskali z poszczególnych części następujące wyniki.

 

kraj

województwo

powiat

SP w Korycinie

klasa VIB

klasa VIA

język polski i matematyka (część I)

63%

63%

62%

59%

64%

53%

język polski

71%

71%

67%

64%

71%

64%

matematyka

54%

54%

50%

50%

56%

42%

język angielski (część II)

 71%

70%

65%

64%

 

66,5%

60,6%

Wynik uczniów z części I  została zakwalifikowany w skali dziewięciostopniowej  jako niżej średni.

Wynik wysoki z części I w szkole otrzymało 5 uczniów, wynik średni – 22 uczniów, wynik niski – 10 uczniów.

Analizując wyniki obu klas można zauważyć, że wyniki uczniów klasy VI A są niższe. Wpływ na to z pewnością ma fakt, iż w tej klasie 5 osób (klasa liczy 17 uczniów) było diagnozowanych w PPP.

Analizując poszczególne zadania z części I można stwierdzić, że uczniowie słabo poradzili z:

 • zadaniem wymagającym analizy i interpretacji utworu poetyckiego,
 • zadaniami sprawdzającymi umiejętność redagowania wypowiedzi,
 • odczytywaniem i interpretowaniem danych z diagramu,
 • działaniami na ułamkach dziesiętnych,
 • zadaniami dotyczącymi geometrii, zwłaszcza przestrzennej,
 • zapisaniem danych z zadania w formie wyrażenia algebraicznego.

Umiejętności niezbędne do rozwiązywania tego typu zadań kształcone będą podczas kontynuacji nauki w gimnazjum.

II. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego

 1. Analiza  wyników  egzaminu  gimnazjalnego z przedmiotów    humanistycznych.

        Do egzaminu przystąpiło 33 uczniów. Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składał się z 22 zadań, wśród których było 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadania otwarte wymagające od ucznia samodzielnego, zgodnego z poleceniem, sformułowania krótkiej wypowiedzi oraz dłuższej − charakterystyki.Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 32 punkty.

      Egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie polegał na rozwiązaniu testu zawierającego 20 zadań z historii i 5 zadań z wiedzy o społeczeństwie. Zadania zamieszczone w arkuszu obejmowały całość wymagań zawartych w podstawie programowej z obu przedmiotów. Dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Podstawę zadań stanowiły teksty kultury, m.in.: teksty historyczne, ilustracje, mapy, tablica genealogiczna i diagram. Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł uzyskać 33 pkt. Wśród 33 uczniów przystępujących do egzaminu 11 osób na podstawie opinii PPP było zakwalifikowanych na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze bądź korekcyjno-kompensacyjne.

 

Wyniki uczniów:

 Język polski

 

Kraj

Województwo

Powiat

Szkoła

 Średni % uzyskanych punktów

 

69%

 

68%

 

66%

 

72%

 

Wynik szkoły :

a)  wyższy od średniego wyniku w kraju o  3 %

b)  wyższy od średniego wyniku w województwie o 4 %

c) wyższy od średniego wyniku w powiecie o 6 %

Wynik szkoły przedstawiony w skali dziewięciostopniowej (staninowej) wynosi 5 .

Dla uczniów naszej szkoły nie było w teście z języka polskiego zadań bardzo trudnych, a tylko 2 wystąpiły jako trudne. Większość punktów uzyskali za zadania umiarkowanie trudne , łatwe i bardzo łatwe.

 

Historia i wiedza o społeczeństwie

 

Kraj

Województwo

Powiat

Szkoła

Wynik średni w %

    56%

56%

56%

54%

 

Wynik szkoły :

a)  niższy od średniego wyniku w  kraju, województwie i powiecie o 2 %.

Wynik szkoły przedstawiony w skali dziewięciostopniowej (staninowej) wynosi 5 .

Dla uczniów naszej szkoły  z wiedzy o społeczeństwie nie było  zadań bardzo trudnych , nie było też zadań bardzo łatwych.  2 zadania okazały się  trudne  i 1 umiarkowanie trudne.

    Jeśli porównamy wyniki sprawdzianu szóstoklasisty oraz wyniki egzaminu z języka polskiego uczniów kończących szkołę podstawową w roku szkolnym 2012/2013  z ta sama grupą uczniów kończącą w tym roku szkolnym gimnazjum widzimy, że kończąc kl. VI osiągnęli łącznie 22,4 pkt. (56%), Kl.VIA 19,9 pkt.(50%), kl VI B 24,6 pkt.(62%). Wyniki naszych uczniów w każdym standardzie były niższe od wyników w województwie i kraju. Wyniki klasy VI A były niższe od wyników w województwie i kraju o 10 %.To był najniższy wynik w historii SP. Intensywna praca w gimnazjum, motywowanie uczniów, kreowanie samoświadomości  a przede wszystkim wspieranie dodatkową pracą uczniów najsłabszych dało wymierne efekty. W klasie IIIA 9 uczniów miało opinie PPP, wszyscy uczęszczali na zajęcia dodatkowe (wyrównawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne). Po trzech latach w gimnazjum ci uczniowie osiągnęli wyniki wyższe niż w województwie i kraju. A klasa IIIA , która w klasie VI osiągnęła wynik niższy o10% od wyniku w województwie i kraju, kończąc gimnazjum osiągnęła wynik o 3 % wyższy niż w powiecie , o 1% wyższy niż w województwie, taki sam jak wynik w kraju. Jest to świetny wynik , jeśli uwzględnimy dysfunkcje uczniów i problemy edukacyjne z jakimi się borykali, ponieważ wytężona praca pozwoliła podwyższyć wynik słabej klasy o 11%. Jest to niewątpliwie sukces pedagogicznych wszystkich nauczycieli pracujących z tą grupą uczniów.

2. Analiza egzaminu klas III gimnazjum z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:

A) Przedmioty przyrodnicze

Do egzaminu przystąpiło 33 uczniów. Zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych sprawdzały treści zapisane w podstawie programowej z czterech przedmiotów: biologii, chemii, fizyki i geografii. Arkusz zawierał 24 zadania. Łącznie za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł uzyskać 28 punktów.

Wyniki uczniów naszej szkoły i porównanie z wynikami uczniów w kraju, z województwa podlaskiego i powiatu sokólskiego, wsi i szkół publicznych są następujące:

 

 

Kraj

Województwo

Powiat

Wieś

Szkoły

publiczne

Szkoła

III A

III B

Wynik

średni

51%

52%

51%

50%

52%

56%

52%

60%

 

Wynik szkoły przedstawiony w skali dziewięciostopniowej (staninowej) wynosi 7.

 

Wyniki uczniów wg stanin:

 

Wynik

niski

średni

wysoki

Liczba uczniów

2

23

8

 

B) Matematyka

Do egzaminu z matematyki przystąpiło 33 uczniów. Wszyscy pisali zadania z arkusza standardowego.

 

Wyniki uczniów naszej szkoły na tle wyników uzyskanych w powiecie sokólskim, województwie podlaskim i kraju przedstawiają się następująco:

 

 

kraj

województwo

powiat

szkoła

III A

III B

Średni % uzyskanych punktów

49

49

47

47

38

55

 

W 9-stopniowej skali staninowej wynik szkoły mieści się w 5 staninie.

Wyniki uczniów wg staninów:

wynik

niski

średni

wysoki

Liczba uczniów

7

19

7

 

      Uczniowie mieli do rozwiązania 23 zadania. Dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. W pięciu zadaniach typu prawda-fałsz należało ocenić prawdziwość podanych zdań. W zadaniach wykorzystano tabelę, rysunki i wykresy. Zadania otwarte wymagały od gimnazjalistów samodzielnego sformułowania rozwiązania. Analizując poziom wykonania poszczególnych zadań przez uczniów naszej szkoły można stwierdzić , że 4 zadania okazały się trudne, umiarkowanie trudnych było 18, a tylko jedno  było łatwe.

     Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność wykorzystania i tworzenia informacji oraz zadaniami dotyczących wykorzystywania i interpretowania reprezentacji czyli umiejętności interpretowania i tworzenia tekstów o charakterze matematycznym, używania języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. Zadaniem łatwym było takie, którego treść nawiązywała do sytuacji praktycznej.

      Zadaniami o średnim stopniu trudności była zadania, w którym umiejętność wykonywania działań na liczbach wymiernych była przydatna do rozwiązania problemu związanego z życiem codziennym. Wymagało one analizy informacji zawartymi w ich treści.

    Zadania sprawdzające umiejętność modelowania matematycznego, użycia i tworzenia strategii oraz rozumowania i argumentacji były dla uczniów trudne. Na podstawie analizy poziomu rozwiązań zadań można stwierdzić, że problemem dla uczniów były  zadania z geometrii przestrzennej. Dużym wyzwaniem dla gimnazjalistów okazały się zadania wymagające dobrania lub zbudowania modelu matematycznego do sytuacji przedstawionej w zadaniach, czyli badające umiejętności modelowania matematycznego. Konieczna tu była umiejętność analizy sytuacji oraz dostrzegania zależności pomiędzy obiektami.  Uczniowie mogli wykazać się różnymi pomysłami, ale duża grupa uczniów nie podejmowała próby rozwiązywania zadań otwartych. Również umiejętność wnioskowania sprawia uczniom trudność. Myślenie schematyczne jest uczniom bliższe niż sytuacje wymagające postawy twórczej. Umiejętność twórczego myślenia wciąż przysparza uczniom wielu problemów więc wymaga to ciągłych ćwiczeń podczas lekcji.

     Średni wynik uczniów naszej szkoły (47%) niższy niż wynik w województwie i kraju (49%) może być spowodowany tym, że bardzo duża grupa uczniów z tego rocznika na podstawie opinii z PPP było zakwalifikowanych na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub korekcyjno – kompensacyjne. Ta grupa uczniów również na zakończenia II etapu edukacyjnego uzyskała wynik bardzo słaby. Osiągnięcie wyniku z 5 staninu (wynik średni) oznacza, że uczniowie podnieśli swoje umiejętności podczas nauki w gimnazjum.

3. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języków obcych uczniów Gimnazjum w Korycinie w roku szk. 2015/2016

A)  Język angielski

Dnia 20 kwietnia 2016r. 27 uczniów klas III gimnazjum przystąpiło do egzaminu z języka angielskiego.

Poziom podstawowy

Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów.

Porównanie średniego procentowego wyniku szkoły do wyników ogólnych:

szkoła

wieś

powiat

województwo

kraj

57

58

63

66

64

Z danych wynika, że wynik szkoły jest niższy niż wynik szkół wiejskich o 1p. procentowy. Szkoła uzyskała niższy wynik niż kraj 07p. % i województwo o 9p. %.

Porównanie średnich wyników za poszczególne umiejętności:

umiejętności

szkoła

województwo

kraj

Rozumienie ze słuchu

64

69

67

Znajomość funkcji językowych

62

71

69

Rozumienie tekstów pisanych

56

68

66

Znajomość środków językowych

32

47

45

 W dziewięciostopniowej skali staninowej wynik szkoły znajduje się w przedziale 4 (52 – 57)

Z poszczególnych umiejętności najwyższy wynik ogólny uczniowie uzyskali za rozumienie ze słuchu. Jest to jednak wynik niższy niż w województwie o 5p. procentowych i w kraju o 3p. procentowe. Zdecydowanie najsłabiej wypadła znajomość środków językowych - niżej o 15p. procentowych od wyniku wojewódzkiego i o 13p. procentowych od wyniku krajowego.

Liczba uczniów w szkole z wynikiem niskim – 4, średnim – 22, wysokim – 1.

Analizując poziom wykonania zadań nasi uczniowie osiągnęli wyższy wynik niż w województwie za zadanie pierwsze (rozumienie ze słuchu). Natomiast zadanie 4. (znajomość funkcji językowych) i 10. (rozumienie tekstów pisanych) zostały wykonane na poziomie znacznie niższym niż w województwie.

Poziom rozszerzony

Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności  w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej . Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów.

 

szkoła

wieś

województwo

kraj

Szkoła publiczna

28

38

45

45

44

 Z danych wynika, że wynik szkoły jest niższy niż wynik szkół wiejskich o 10p. procentowych. Szkoła uzyskała niższy wynik niż kraj i województwo– o 17p. Procentowych.

Umiejętności

szkoła

województwo

kraj

Rozumienie ze słuchu

42

53

53

Rozumienie tekstów pisanych

38

54

52

Znajomość środków językowych

10

26

25

Wypowiedź pisemna

23

49

50

W dziewięciostopniowej skali staninowej wynik szkoły znajduje się w przedziale 3 (26-31).

Z poszczególnych umiejętności najwyższy wynik ogólny uczniowie uzyskali za rozumienie ze słuchu. Jest to jednak wynik niższy niż w województwie i w kraju o 9p. procentowych. Najsłabiej wypadła znajomość środków językowych – niżej o 16p. procentowych od wyniku wojewódzkiego i o 14p. procentowych od wyniku krajowego. Bardzo słabo wypadło też rozumienie tekstów pisanych i wypowiedź pisemna.

Analizując poziom wykonania zadań największe trudności sprawiły uczniom: zadanie 5 (rozumienie tekstów pisanych) oraz zadania 6 i 7, w których należało zastosować właściwe formy gramatyczne. Problemem było stosowanie właściwych form liczby mnogiej rzeczowników, tworzenie przysłówków, stopniowanie przymiotników oraz form czasowników w różnych czasach.

Należy też zwrócić uwagę, że najczęściej powtarzający się wynik ze znajomości środków językowych oraz z tworzenia wypowiedzi pisemnej to 0%. Oznacza to, że duża część uczniów w ogóle nie podjęła próby rozwiązania tych zadań, lub podjęła próbę ale nie była w stanie rozwiązać żadnego zadnia poprawnie.

 

B)    Wyniki i analiza egzaminu z języka niemieckiego w gimnazjum w Korycinie w 2016r.

Dnia 20 kwietnia 2016r. 8 uczniów klas III przystąpiło do egzaminu z języka niemieckiego. Egzamin został przeprowadzony na poziomie podstawowym, sprawdzono następujące umiejętności: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość środków językowych.

            Uczeń mógł zdobyć maksymalnie 40 punktów.

Średnie procentowe wyniki przedstawia tabela:

 

Wynik ogólny (dane w %)

Klasa IIIA

57

Klas IIIB

44

Szkoła

48

Kraj

57

Województwo (wieś)

49

 

     Z powyższego zestawienia wynika, że wynik szkoły jest niższy od wyniku krajowego o 9 p. procentowych. Natomiast porównując do wyniku uzyskanego przez szkoły wiejskie z województwa podlaskiego to uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się na porównywalnym poziomie.Wynik szkoły w dziewięciostopniowej skali staninowej znajduje się w przedziale 4.

     Porównując wyniki obu klas, należy zauważyć, że wyższy wynik osiągnęła klasa IIIA (różnica 11 p. procentowych). Porównując tegoroczne wyniki egzaminu z języka niemieckiego uzyskane przez uczniów klas III Gimnazjum im. Solidarności w Korycinie z wynikami z roku ubiegłego to plasują się one na tym samym poziomie. Należy zauważyć, że jest to wynik niezły, bo sięgający blisko 50%. Celem szkoły jest stałe podnoszenie osiąganych przez uczniów wyników.

    W roku szkolnym realizowane były zadania w Planie Pracy Szkoły na rok szkolny 2015/2016. informacje o tych działaniach zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.gimkorycin.com.pl. Na szczególną uwagę zasługuje zrealizowany w miesiącach kwiecień-maj projekt „W barwach biało-czerwonych”, który otrzymał główną nagrodę w konkursie ogłoszonym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. rozpoczęliśmy realizację kolejnego międzynarodowego projektu, w ramach programu ERASMUS+ pt:Teatr, Sztuka w Edukacji Rozwój Osobisty i Obywatelstwo Europejskie, Theatre Art for Education, Personal Development and European Citizenship” ("the Project") ") under the Erasmus+ Programme, Key Action 2: Strategic Partnerships, as described in Annex I.

przy współpracy z Litwą, Hiszpanią, Szwecją, Włochami. Koordynatorem projektu jest Rumunia.

Działania Zespołu Szkół w Korycinie zrealizowane w roku szkolnym 2015/2016

1. Wycieczka do Trójmiasta
    W dniach 3 – 5 września uczniowie Gimnazjum im. „Solidarności“ w Korycinie uczestniczyli w wycieczce do Trójmiasta. W programie wycieczki było poznawanie i uczczenie miejsc ważnych w historii naszego kraju. W pierwszym dniu wyjazdu uczniowie dowiedzieli się o historii powstania i osobach tworzących Związek Zawodowy Solidarność. Zobaczyli miejsca ważne w historii tworzenia się ruchu „Solidarność”, m.in. weszli na tereny Stoczni Gdańskiej, zwiedzili Salę BHP, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Poległych Stoczniowców.

2. Gimnazjaliści uczestnikami XV Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru
   Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru to uroczystość patriotyczno-religijna, upamiętniająca Polaków zesłanych na Sybir. Każdego roku uczestniczą w nim tysiące osób z Polski i z zagranicy. Jednym z punktów

3. Wizyta w siedzibie NSZZ "Solidarność"
  W ramach obchodów 35 lecia NSZZ "Solidarność" 29 września młodzież klas pierwszych Gimnazjum im. Solidarności w Korycinie gościła w Zarządzie Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.  Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” - Józef Mozolewski przywitał gości, a następnie przedstawił historię Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” oraz jego obecną działalność. 
Nasi uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną obrazującą najważniejsze wydarzenia w historii związku oraz zwiedzili okolicznościową wystawę z okazji XXXV - lecia Solidarności.
Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z obszernym materiałem archiwalnym, pamiątkami ze zbiorów prywatnych oraz oryginalnymi eksponatami z lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Nie zabrakło ciekawostek z czasów wzmożonej działalności podziemnej, w tym plakatów, znaczków i przedmiotów codziennego użytku, a także akcentów z bieżącej działalności związku. programu jest przemarsz przez miasto, który jest manifestacją pamięci o Sybirakach

4. Europejski Dzień Języków
    Dnia 9. 10. 2015 r. obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Uczniowie klas IV - VI SP i I - III Gimnazjum, pod opieką nauczycieli języków obcych, przygotowali apel. Przedstawili na nim informacje na temat uczenia się języków obcych w różnych krajach oraz wykonali piosenki w obcych językach. 

5. Warsztaty: „Religie Podlasie”, „Tolerancja jest OK”, „Otwarty Korycin”
  2 i 9 października klasy trzecie gimnazjum wzięły udział w cyklu zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Celem warsztatów było przekazanie uczniom w atrakcyjnej formie informacji o odmiennościach wyznaniowych, narodowych, kulturowych i światopoglądowych mieszkańców Podlasia. Praktyczne działania umożliwiły zrozumienie świata niewidomych oraz niedowidzących. Promowano pozytywne postawy: otwartości, tolerancji, integracji.

6. Spotkanie z podróżnikiem
  W środę 28.10.2015 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas I-III z Marcinem Obałkiem, który przemierzył konno Argentynę, ciągnikiem pokonał Amerykę, a małym fiatem Australię. Dzieci obejrzały film nakręcony przez podróżnika podczas jego pobytu w Ameryce Południowej. Z wielkim zainteresowaniem słuchały ciekawych opowieści o jego przygodach w czasie podróży po Amazonii. Podczas spotkania dzieci poznały warunki życia i zwyczaje mieszkającej tam ludności oraz fascynujący świat zwierząt i roślin.

7. Śniadanie Daje Moc
   6 listopada uczniowie klas I-III SP włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie Daje Moc”. W tym dniu szczególnie mówimy o zdrowym odżywianiu i roli śniadania. Dbamy o wprowadzanie zdrowych nawyków u najmłodszych i nie zapominamy o tym najważniejszym posiłku. Tego dnia 129 uczniów naszej szkoły przygotowało i zjadło razem drugie śniadanie.

8. Narodowe Święto Niepodległości, Dzień Patronów Szkół
   11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Uczestniczyliśmy w Mszy św. w kościele p.w. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Korycinie. Następnie odbył się przemarsz pocztów sztandarowych pod pomnik Józefa Piłsudskiego oraz złożenie kwiatów. 

    12 listopada społeczność Zespołu Szkół w Korycinie i zaproszeni goście wzięli udział w akademii upamiętniającej odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz kultywującej Dzień Patronów Szkół. Gimnazjaliści zaprezentowali montaż słowno-muzyczny  pt.  "Ojczyzno ma", który uatrakcyjnił występ grupy tanecznej z klasy IVA. Uczniowie wzięli udział w zajęciach poświęconych Patronom Szkół.

9. Mikołajki
    W dniach 4 i 7 grudnia 2015 roku gimnazjaliści oraz uczniowie klas IV-VI SP wzięli udział w Mikołajkowych Turniejach. W Szkole Podstawowej poszczególne konkurencje odbyły się w dwóch grupach: kl. V-VI i oddzielnie kl. IV. W grupie starszej najwięcej punktów zdobyła klasa VB, drugie miejsce zajęła kl. VI B,  trzecie VA, a czwarte VIA. W kategorii klas IV zwyciężyła kl. IVA.  Uczniowie klas I-III mieli możliwość obejrzenia teatru cieni pt. "Ucieczka smoków"  w wykonaniu kl. IIB SP.  
Nie zabrakło oczywiście Mikołaja ze słodkimi podarunkami.

10. Sukces młodych recytatorów
     12 grudnia uczniowie szkoły podstawowej zaprezentowali swoje umiejętności w XIX Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Adama Mickiewicza w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce. Lauratami zostały: Monika Wiesławska z kl. IIIB (I miejsce w grupie III), Natalia Lewicka z kl. IVA (I miejsce w gr. IV), Aleksandra Kużbiel z kl. IVB (III miejsce w gr. IV), Nicola Krynicka z kl. VIB (I miejsce w gr. VI). Uczennice przygotowały: p. Anna Szubzda, p. Marta Kiersnowska, p. Elżbieta Malewicz. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

11. Obietnica Zuchowa
     Zuchy z 17 Gromady Zuchowej „Krasnoludkowy Ród” złożyły Obietnicę  Zuchową.  Wysłuchały gawędy o symbolice zuchowego znaczka. Wykazały się znajomością Prawa Zucha. Wykonywały różnorodne zadania będące sprawdzianem ich wiadomości i umiejętności. Po wypowiedzeniu roty Obietnicy otrzymały zuchowe znaczki. Wiele radości wniosły wspólne pląsy. Uroczysta zbiórka zakończyła się kręgiem przyjaźni i iskierką.

12. Warsztaty plastyczne
     11 grudnia uczniowie klasy V b uczestniczyli w warsztatach plastycznych zorganizowanych przez p. Katarzynę Waśkiewicz a przeprowadzonych przez p. Ewę Kloza oraz pensjonariuszy Domu Gościnnego w Dzięciołówce. Tematem warsztatów były Święta Bożego Narodzenia. 

Uczniowie wykonywali świeczniki, woreczki, biżuterię oraz malowali anioły.

13. Jasełka
     Ostatni dzień tego roku w naszej szkole miał bardzo uroczysty charakter. Na początku przygotowane przez uczniów Jasełka obejrzeli uczniowie gimnazjum, a następnie uczniowie Szkoły Podstawowej, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. Przedstawienie, wspólna modlitwa, śpiewanie kolędy, życzenia wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój, który towarzyszył także podczas spotkania uczniów z wychowawcami w klasach. 

     Tegoroczne przedstawienie Jasełkowe przygotowało koło teatralne gimnazjum pod opieką p. Marty Krutul we współpracy z p. Grażyną Krawczyńską i p. Rlżbietą Rudzińską. Koło taneczne z klas I i IV pod opieką p. Anny Stankiewicz zapewniło oprawę taneczną przedstawienia, natomiast uczniowie klas V, VIB oraz II Gimnazjum a także klas II SP przygotowali piosenki świąteczne w języku niemieckim i angielskim a także pastorałki w języku polskim pod czujnym okiem p. Katarzyny Waśkiewicz, p. Wandy Postołowicz, p. Adama Bojarzyńskiego oraz p. Pauliny Banel

14. Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
     Betlejemskie Światło Pokoju po raz 25 dotarło do Polski z Groty Narodzenia Pańskiego. Jest ono symbolem pokoju i pojednania. Gromada zuchowa odebrała Betlejemskie Światło Pokoju  z Chorągwi Białostockiej ZHP. Zuchy przekazały światełko do Przedszkola, Zespołu Szkół oraz Kościoła w Korycinie. „Zauważ człowieka” – to tegoroczne hasło towarzyszące przekazaniu światła. Zachęca nas ono  do większej wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

15. Konkurs "Warto czytać" rozstrzygnięty!
     Od listopada do stycznia trwał szkolny konkurs czytelniczy ph. „Warto czytać” uczniów klas IV-VI. 

W kategorii klas czwartych nagrody otrzymali: Natalia Lewicka, Krzysztof Marcinkiewicz, Dariusz Kimborowicz.

W kategorii klas piątych i szóstych laureatami zostali: Emila Lisowska i Maria Pikus.

16. Dzień Babci i Dziadka
     22 stycznia dzieci z klas I-III przygotowały z okazji Dnia Babci i Dziadka program artystyczny złożony z wierszy i piosenek nawiązujących do święta oraz przedstawienie pt. Czerwony Kapturek. Goście trud swoich wnuków nagrodzili ogromnymi brawami a całusów, przytuleń i pochwał nie było końca. Po odśpiewaniu ,,Wiwat babunie, wiwat dziadkowie” dzieci wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane prezenty.
Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla ich babć i dziadków. Dzień, w którym gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości.

17. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
     Dnia 4 marca 2016r w Gimnazjum w Korycinie odbył się apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Apel został przygotowany przez Samorząd Uczniowski Gimnazjum. Podczas apelu społeczność szkolna miała okazję wysłuchania krótkiej historii Polski powojennej, odśpiewano hymn państwowy oraz w sposób symboliczny oddana została cześć "Żołnierzom Wyklętym" poprzez zapalenie znicza i umieszczenie go pod biało-czerwoną flagą. Na apelu przypomniano także, że kilka dni wcześniej, dnia 1 marca 2016r, delegacja naszej szkoły, wraz z pocztem sztandarowym, uczestniczyła w oficjalnych obchodach tego wydarzenia w Białymstoku.
Kolejnym punktem apelu było podsumowanie V Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Artur Grottger słowem malowany" w kategorii gimnazjum zorganizowany przez Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu. Wiersze zainspirowane patronem tej szkoły napisały Ewa Górska i Justyna Ciuchna z kl. IB. Katarzyna Ciuchna z kl. IIIB uzyskała I miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

18. Pisanki, kraszanki, wyrywanki
     11 marca w Zespole Szkół Społecznych nr 3 w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie XV Podlaskiego Konkursu Plastycznego „Pisanki, kraszanki, wyrywanki.” Celem konkursu było pielęgnowanie tradycji wielkanocnych, rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów oraz uwrażliwienie ich na potrzeby drugiego człowieka. Na konkurs nadesłano 470 prac płaskich i przestrzennych wykonanych różnymi technikami. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie z naszej szkoły. Nagrody otrzymali: Krystian Andrysewicz – kl. IA, Natalia Lewicka – kl. IVA. Wyróżniono prace: Jakuba Kowejszy – kl. IA, Kamili Burzyńskiej – kl. IIB, Bartosza Andrysewicza – kl. IIB, Aleksandry Chwiećko – kl. VIB oraz Sylwii Puzanowskiej – kl. IA gimnazjum

19. Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
     „Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe” – to słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które były mottem uroczystego podsumowania Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016. Uroczystość odbyła się 21 marca w Szkole Podstawowej Nr 49 w Białymstoku.
Jakub Kloza z klasy VI A, jako jedyny uczeń naszej szkoły, został podwójnym laureatem. Z języka polskiego, pracował pod kierunkiem p. Elżbiety Malewicz i z przyrody, pod opieką p. Ewy Siwickiej

20. Udział w Dniach Teatru
     17 marca podczas Dni Teatru w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie dwie grupy teatralne zaprezentowały swoje umiejętności. Klasa II C przedstawiła „Czerwonego Kapturka” pod kierunkiem p. Pauliny Banel. Wygrali uczniowie kl. VA z koła teatralnego, którzy pokazali spektakl pt. „Przyjaźń” w reżyserii p. Marty Kiersnowskiej. Dzieci w nagrodę otrzymały dofinansowanie na wyjazd do teatru.

21. Przygoda z Poezją
     W dniu 18 marca 2016 roku po raz siedemnasty odbył się Konkurs Recytatorski „Przygoda z poezją”. W konkursie wzięło udział 65 uczniów z klas I-III z 11 szkół podstawowych województwa podlaskiego

22. Warsztaty ekologiczne "JEŻ - swój zwierz"
     W dniu 4 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Korycinie odbyły się warsztaty ekologiczne w ramach projektu: „JEŻ swój zwierz”. Uczniowie klas V i VI uczestniczyli w zajęciach, które były prowadzone w grupach. Warsztaty rozpoczęły się projekcją filmu przyrodniczego pt. „Jeż swój zwierz”. Następnie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o życiu tych zwierząt, rozwiązali testy sprawdzające wiedzę dotyczącą jeży. 
Uczniowie dowiedzieli się, że jeże podczas snu zimowego zwalniają oddech do jednego, nawet na okres dwóch godzin. Smutną okazała się wiadomość, że za 10-15 lat te sympatyczne zwierzęta mogą wyginąć. Te i inne ciekawostki sprawiły, że warsztaty były interesujące i zdobyły uznanie wszystkich uczniów. Jeśli spotkasz małego, zranionego, błąkającego się jeża, zadzwoń pod ogólnopolski numer alarmowy Pogotowia Jeżowego – 505 140 960!

23. Zajęcia z pierwszej pomocy
    Dnia 06. 04. 2016 r. gościliśmy w naszej szkole pracowników i uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli. Zachęcali oni do podjęcie nauki w swojej szkole oraz przeprowadzili zajęcia z udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas VI SP , I i III Gimnazjum. Uczestnicy aktywnie włączyli się naukę pierwszej pomocy.

24. Zuchowy Wielobój Sprawnościowy
     9 kwietnia w Sokółce odbył się Zuchowy Wielobój Sprawnościowy. Uczestniczyła w nim 17 Gromada Zuchowa „Krasnoludkowy Ród”. Celem turnieju było podniesienie sprawności fizycznej zuchów, popularyzacja gier i zabaw wśród dzieci oraz integracja gromad zuchowych. Drużyny rywalizowały ze sobą w 12 konkurencjach. Zuchy z naszej szkoły zajęły II miejsce.

25. Dzień Zdrowia
     12 kwietnia uczniowie klas I-III SP zorganizowali „Dzień zdrowia”. Trzecioklasiści przedstawili inscenizacje „O zdrowiu na wesoło” promujące zasady zdrowego stylu życia. Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia poświęcony był tematyce cukrzycy. W związku z tym, pielęgniarka szkolna uświadomiła dzieci jak poważną chorobą jest cukrzyca. Następnie podsumowano realizację programu profilaktycznego „Akademia  czystych rąk”.

26. Hufcowy Festiwal Piosenki harcerskiej i Zuchowej
     16 kwietnia w Lipsku odbył się Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej. Miał on na celu między innymi popularyzację piosenek harcerskich i patriotycznych oraz integrację  środowiska harcerskiego Hufca Sokółka. Wykonawcy prezentowali dwie piosenki: zuchową lub harcerską oraz patriotyczną. W kategorii zuchów solistów I miejsce zajęła Ewelina Mancewicz, a w kategorii gromad zuchowych  nasze zuchy zajęły II miejsce.

    Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w gimnazjum.

27. W dniu 12 kwietnia 2016 roku w Gimnazjum nr 6 w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016. Z rąk Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku Pani Jadwigi Marioli Szczypiń dyplom laureata Konkursu Matematycznego otrzymał uczeń klasy IIIB Radosław Gryko. Do poszczególnych etapów tego konkursu przygotowywał się on pod kierunkiem nauczyciela matematyki pani Barbary Jakimuszko.

28. Święto 3 Maja
    Dnia 29. 04. 2016 r. w Zespole Szkół w Korycinie uroczyście rozpoczęto obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi.  Przebiegały one ph. „W barwach biało-czerwonych”, były poprzedzone przygotowaniami świątecznych dekoracji w szkole oraz na zewnątrz budynku. Uczniowie klas IB, IVA,  VIA i VIB przedstawili inscenizację pt. „W rocznicę 3 Maja”.  Następnie odwiedzili księżniczkę truskawkową na rynku w Korycinie, aby w ten sposób zachęcić mieszkańców Gminy do udziału w dalszych obchodach tego święta. Odwiedzili też pracowników Urzędu Gminy i GOKSiT-u w Korycinie oraz spotkali się z Wójtem Gminy Korycin Panem Mirosławem Lechem, aby pokazać, że kultywowanie tradycji patriotycznych jest ważne dla uczniów Zespołu Szkół  w Korycinie. Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół ubrani w biel i czerwień utworzyli na sali gimnastycznej szkoły flagę Polski, która została uwieczniona na dołączonej fotografii.
Formy i metody przeżywania świąt narodowych w naszej szkole zaangażowały szerokie grupy uczniów, nauczycieli i rodziców.   W ten sposób daliśmy wyraz przywiązania do barw narodowych, szacunku do symboli oraz pokazaliśmy społeczności lokalnej, że te święta są ważne dla każdego Polaka. 

29. Udział w ogólnopolskiej akcji „Jak najwięcej osób czytających Sienkiewicza” (ustanawianie Rekordu Polski)
    Rok 2016 Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Rokiem Henryka Sienkiewicza w związku z przypadającą 05 maja 170 rocznicą urodzin oraz 15 listopada setną rocznicą śmierci tego wielkiego pisarza. W tym roku  mija też 120 lat od chwili wydania powieści „Quo vadis”, która przyniosła mu międzynarodową sławę. W 1905 r. Henryk Sienkiewicz uhonorowany został literacką Nagrodą Nobla za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu”.
W związku z tymi obchodami uczniowie Zespołu Szkół wzięli udział w niezwykłej akcji  ustanawiania rekordu Polski w kategorii „Jak największa liczba osób czytająca wspólnie Sienkiewicza” organizowanej przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej (obchodzące w tym roku 50-lecie swojego istnienia ).
Udział w tej pięknej akcji  jest  jednym z naszych działań w ramach obchodów Roku Henryka Sienkiewicza.
30. Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

   10 maja 2016 r. w Zespole Szkół Samorządowych Gimnazjum im. Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej odbył się VIII Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów województwa podlaskiego.

     W konkursie brało udział troje uczniów naszego gimnazjum: Izabela Lengiewicz została laureatką tego konkursu, a Radosław Gryko i Michał Łukaszuk – finalistami

31. Mistrz pięknego czytania
    12 maja  uczniowie klas I-III SP zmagali się o tytuł „Mistrza pięknego czytania”.  Pierwszoklasiści i drugoklasiści czytali fragmenty książki S.Michałkowa „Nie płacz,Koziołku”,  trzecioklasiści  fragmenty książki J.Olech „Dynastia Miziołków” .Komisja w składzie: p. M. Michelis, p. B. Szypulska, i p. M. Krutul oceniała biegłość, wyrazistość, poprawność 
i interpretację czytanych tekstów. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Bibliotekę Publiczną i Bibliotekę Szkolną w Korycinie oraz pamiątkowe dyplomy. Tytuły „Mistrza pięknego czytania” zdobyli: 
w klasach I – Jakub Żarniewski, w klasach II- Jakub Lachowicz ,a w klasach III -  Magdalena Strzymińska. 

32. Ogólnopolski Konkurs Historyczny

    Dnia 25.05.2016 roku w Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ,, Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683".

     Z rąk Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku Pani Jadwigi Marioli Szczypiń dyplom laureata odebrał uczeń kl. VI B Mateusz Burnewicz. Ucz. kl. IIIB gimnazjum Katarzyna Ciuchna została finalistką tego konkursu.

33. Dzień dziecka- Festyn ph. ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”
    Dnia 1 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół w Korycinie odbył się Festyn Rekreacyjno-Sportowy z okazji Dnia Dziecka ph . Zachowaj Trzeźwy Umysł. Uczniowie rywalizowali o miano mistrza lub mistrzyni w 10 konkurencjach np. : bieg na 60 m, skok w dal, chodzenie na szczudłach, pokonanie toru przeszkód, przysiady z utrudnieniem, rzut beretem itp. Wszyscy mogli również poznać zasady udzielania pierwszej pomocy i  przećwiczyć na fantomach odpowiednie procedury. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się konkurencje przygotowane przez Sanepid- test w alkogoglach, pomiar tlenku węgla w płucach czy konkursy sprawdzające wiedzę o tematyce prozdrowotnej. 

34. Dni Nauki
     W dniach 6-13 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół w Korycinie odbywały się Dni Nauki. Uczniowie klas III Gimnazjum przedstawiali doświadczenia chemiczne i fizyczne swoim młodszym kolegom i koleżankom ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

35. Konkurs matematyczny ,,Liczę w mig"
     6 czerwca odbył się matematyczny konkurs ,, Liczę w mig". Do konkursu przystapiło 34 uczniów. Mistrzem szybkiego liczenia w klasie I została Kinga Kozłowska, drugie miejsce zajął Hubert Gołkowski, a trzecie Natasza Giaro.W klasach II mistrzem został Paweł Rudziński, drugie miejsce zajął Jakub Lachowicz, a trzecie Jola Gołko. W klasach III mistrzem została Monika Wiesławska, drugie miejsce zajął Karol Bienasz, a trzecie Maria Kitlasz

36. Konkurs ph. ,,Mistrz ortografii".
     9 czerwca odbył sie konkurs ortograficzny kl II-III ph. ,,Mistrz ortografii". Do konkursu przystąpiło 16 uczniów. Mistrzem ortografii w kl II został Jakub Lachowicz. Drugie miejsce uzyskał Tomasz Lengiewicz, a trzecie Bartosz Andrysewicz. Mistrzem ortografii w klasie III została Monika Wiesławska. Drugie miejsce zajął Karol Bienasz, a trzecie Magdalena Strzymińska.

37. Konkurs ph. ,, Podróż z piosenką"
     15 czerwca w klasach I-III odbył się konkurs piosenki dziecięcej ph. ,, Podróż z piosenką".  Na specjalnie przygotowanej scenie piosenki zaśpiewało 29 uczestników. Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

Laureaci klas pierwszych: Natasza Giaro, Patrycja Szymaniuk, Hanna Golak.

Laureaci klas drugich: Anna Olszewska, Kinga Sosnowska, Ewelina Mancewicz.

Laureaci klas trzecich: Magdalena Strzymińska, Martyna Żarniewska, Dominika Motybel.

Szkoły podstawowej i gimnazjum dnosili sukcesy w konkursach międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Odnosili również sukcesy w zawodach sportowych. Największe osiągnięcia w nauce i sporcie są następujące:

 

Szkoła Podstawowa

 1. Kloza Jakub kl. VIA – laureat wojewódzkich konkursów  Języka Polskiego i Przyrodniczego, wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur 2016”
 2. Burnewicz Mateusz kl. VIB - finalista Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, laureat wojewódzkiego etapu Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”
 3. Banel Jakub - kl. VIB – finalista Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego,
 4. Giaro Wiktoria – kl. VIA -  finalistka Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego,
 5. Kimborowicz Jakub kl. VIB - finalista Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego,
 6. Tałałaj Tomasz kl. VIB - finalista Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego,
 7. Strzymińska Magdalena kl. IIIB – bardzo dobry wynik nagroda z CEN w Międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur 2016”.

Gimnazjum

 1. Gryko Radosław kl. IIIB – laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, finalista VIII Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
 1. Kryjan Michał kl. IA – finalista Wojewódzkiego Konkursu  Informatycznego,  wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur 2016”
 2. Ciuchna Katarzyna – finalistka Wojewódzkiego etapu Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”, I miejsce w V Wojewódzkim Konkursie Literackim „Artur Grottger słowem malowany”

 

 Inne osiągnięcia

 1. Chwiećko Paulina kl. II B – laureatka w Konkursie literackim „Razem lepiej” w ramach Trzeźwego Umysłu, II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Żyję w wolnym kraju” organizowanym przez NSZZ „Solidarność”  Region Podlaski
 2. Kryjan Mateusz kl. IIIB  – za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym.
 3. Burnewicz Angelika kl. IIIB  - za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym.
 4. Ostapowicz Sylwia kl. IIIB  - za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym.
 5. Lengiewicz Izabela  kl. III B – za aktywną działalność społeczną w wolontariacie szkolnym.
 6. Paszko Izabela kl. IIIB  - za aktywną działalność społeczną w wolontariacie szkolnym.
 7. Dominika Motybel kl. IIIA – II miejsce w XVII edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Przygoda z poezją”; wyróżnienie w VII Międzyszkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek; wyróżnienie w Międzynarodowym Kon kursie Matematycznym „Kangur 2016”,
 8. Monika Wiesławska kl. IIIB – I miejsce w konkursie recytatorskim poezji A. Mickiewicza; wyróżnienie w etapie wojewódzkim VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi…”; 

 

Wyniki Konkursu na Najlepszego Sportowca Szkoły Podstawowej w Korycinie

1.  Nikola Krynicka (551p.)

- Finalistka Igrzysk Województwa Podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych SZS

- VI miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk LA w biegu na 600m

- I miejsce drużynowo (3 miejsce indywidualnie) w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych LZS

2.  Adam Buzun (456p.)

- Finalista (8miejsce) Igrzysk Województwa Podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych SZS

- II miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk LA w chodzie na 3km.

- I miejsce w biegach ulicznych przy Półmaratonie Mlecznym Korycin-Janów-Korycin

- V miejsce drużynowo (II miejsce indywidualnie) w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych LZS

3.  Joanna Kopciewska (452p.)

- I miejsce drużynowo (III miejsce indywidualnie) w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych LSZ

- Finalistka (IV miejsce) Igrzysk Województwa Podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych SZS

- I miejsce w biegach ulicznych w Mońkach

4.  Maksymilian Gołkowski (422p.)

- V miejsce drużynowo (III miejsce indywidualnie) w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych LSZ

- Finalista(4miejsce) Igrzysk Województwa Podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych SZS

- I miejsce w biegach ulicznych w Mońkach

 5.  Julia Ziniuk (388p.)

- I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych LSZ

- IV miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk LA w chodzie na 3km.

6.  Maria Pikus (349p.)

- I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych LSZ

- VIII miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk LA w chodzie na 3km.

7.  Jakub Banel (303p.)

- V miejsce drużynowo w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych LSZ

- Finalista Igrzysk Województwa Podlaskiego LA w biegu na 100m i 200m przez płotki

8.  Magda Strzymińska (205p.)

- I miejsce drużynowo (VIII miejsce indywidualnie )  w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych LSZ

- I miejsce w biegach ulicznych w Mońkach

- I miejsce w biegach ulicznych przy Półmaratonie Mlecznym Korycin-Janów-Korycin

9.  Diana Ziniuk (171p.)

- I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych LSZ

- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Sokólskiego w piłce nożnej

- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Sokólskiego w sztafetowych biegach przełajowych

- Finalistka Igrzysk Województwa Podlaskiego w sztafecie 4x60m.

10.  Ula Gryko (167p.)

- I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych LSZ

- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Sokólskiego w piłce nożnej

- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Sokólskiego w sztafetowych biegach przełajowych

11.  Monika Bochenko (158p.)

- I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych LSZ

- Finalistka półfinałów wojewódzkich Igrzysk w indywidualnych biegach przełajowych

12.  Dawid Suchocki (153p.)

- V miejsce drużynowo w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych LSZ

13.  Michał Drobniuch (145p.)

- V miejsce drużynowo w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych LSZ

- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w czwórboju

14.  Łukasz Gilewski (144p.)

- V miejsce drużynowo w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych LSZ

- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w czwórboju.

 

Wyniki Konkursu na Najlepszego Sportowca Gimnazjum w Korycinie

Chłopcy

1. Kacper Sołjan-250 pkt

I miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych

III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików

2. Damian Falkowski -202 pkt

III miejsce w Mistrzostwach Województwa Młodzików w rzucie dyskiem

3. Dawid Świenc -127 pkt

  Finalista Mistrzostw Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych

Dziewczęta

1. Katarzyna Sienkiewicz-150 pkt

Finalistka(7 miejsce)Wojewódzkiej Gimnazjady im . S .Baszenia w chodzie na 3 km (2 miejsce w półfinałach)

2. Angelika Burnewicz-115 pkt

Finalistka(5 miejsce)Wojewódzkiej Gimnazjady im . S .Baszenia w chodzie na 3 km (1 miejsce w półfinałach)

3. Zuzanna Zawadzka-85 pkt

Finalistka(10 miejsce)Wojewódzkiej Gimnazjady im . S .Baszenia w chodzie na 3 km (3 miejsce w półfinałach)

 

WÓJT

Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Grażyna Bajkowska - Oświata, działalność gospodarcza

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2016-11-28

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2016-11-28