Rejestry, ewidencje, archiwa

 

1)    Rejestr zarządzeń Wójta jako kierownika urzędu

2)    Rejestr zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego

3)    Rejestr wydawanych upoważnień pracownikom urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

4)    Rejestr uchwał Rady Gminy Korycin

5)    Rejestr interpelacji i wniosków radnych

6)    Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Gminy

7)    Rejestr jednostek organizacyjnych gminy

8)    Rejestr jednostek pomocniczych gminy (sołectw)

9)    Rejestr aktów prawa miejscowego

10) Rejestr Ksiąg Stanu Cywilnego dotyczących urodzeń i zgonów

11) Rejestr zarejestrowanych zbiorów danych osobowych i ewidencja osób uprawnionych do ich prowadzenia

12) Rejestr osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych

13) Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

14) Rejestr pism poufnych i zastrzeżonych

15) Rejestr przedpoborowych i poborowych

16) Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

17) Rejestr świadczeniobiorców z Pomocy Społecznej

18) Rejestr wydawanych zaświadczeń dotyczących korzystania z pomocy społecznej

19) Rejestr wydawanych zaświadczeń dotyczących świadczeń rodzinnych

20) Rejestr zasiłków rodzinnych

21) Rejestr wydanych zaświadczeń o dochodach i zatrudnieniu

22) Rejestr wydanych zaświadczeń ZUS Rp.7

23) Rejestr wydanych zaświadczeń dotyczących pracy w gospodarstwie rolnym

24) Rejestr wydanych zaświadczeń dotyczących posiadania i wielkości gospodarstwa rolnego oraz posiadanych kwalifikacji rolniczych

25) Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w płaceniu zobowiązań pieniężnych

26) Rejestr zaświadczeń w sprawach podatkowych

27) Rejestr wymiarowy zobowiązań podatkowych

28) Rejestr zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Korycin

29) Rejestr gruntów Mienia Gminy

30) Rejestr umów inwestycyjnych

31) Rejestr ulg inwestycyjnych

32) Rejestr ulg z tytułu nabycia gruntów

33) Rejestr podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

34) Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

35) Rejestr przesyłek specjalnego znaczenia

36) Rejestr wyborców

37) Rejestr wydawanych zezwoleń w sprawie wycinki drzew

38) Rejestr wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy

39) Rejestr skarg i wniosków

40) Ewidencja środków trwałych urzędu gminy

41) Ewidencja podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania psów, podatku od środków transportowych

42) Ewidencja rejestrów i całości dokumentacji związanej z podatkiem od towarów i usług

43) Rejestr Instytucji Kultury Gminy Korycin

44) Ewidencja płatników łącznego zobowiązania pieniężnego

45) Ewidencja nieruchomości

46) Ewidencja ludności

47) Ewidencja ksiąg stanu cywilnego

48) Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

49) Ewidencja dróg gminnych

50) Ewidencja zabytków ruchomych i nieruchomych

51) Ewidencja aktów mianowania nauczycieli nadanych przez Wójta Gminy Korycin

52) Archiwum zakładowe Urzędu gminy

53) Archiwa list płac, dokumentów płacowych, dowodów księgowych

54) Dziennik korespondencji

55) Wykaz umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych

56) Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej

57) Zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy

58) Zbiór danych osobowych stałych mieszkańców

59) Zbiór danych byłych mieszkańców

 

Podstawowe akty prawne dotyczące informacji niejawnych

 

Zasady udostępniania danych zawartych w archiwum zakładowym określa szczegółowo § 11 i § 12 Instrukcja archiwalnej przyjętej Zarządzeniem wewnętrznym Nr 3/03 Wójta Gminy Korycin z dnia 2 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia instrukcji archiwalnej określającej zasady i tryb postępowania z dokumentacją biurową wytworzoną w Urzędzie Gminy Korycin oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych.

 

 

Od 1 stycznia 2011r. obowiązuje nowa instrukcja archiwalna:

w sprawie wskazania sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Korycin.
w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Korycin.
w sprawie określenia wytycznych w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych i archiwalnych w Urzędzie Gminy Korycin.
w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Korycin

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-18

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2013-10-09

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2005-02-18