PRZYJMOWANIE, ROZPATRYWANIE I ZAŁATWIANIE
SKARG I WNIOSKÓW OBYWATELI PRZEZ WÓJTA I PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY

1. Wójt i Zastępca Wójta przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 - 16.00.

2. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, obywatele są przyjmowane w następnym dniu roboczym.

3. Rejestr przyjętych interesantów w sprawach skarg i wniosków prowadzi sekretariat Urzędu.

4. Skarbnik, Sekretarz i pozostali pracownicy Urzędu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach pracy Urzędu.

5. Skargi i wnioski wnoszone telefonicznie lub ustnie przyjmuje się do protokołu.

6. Rejestr skarg i wniosków prowadzi pod nadzorem Sekretarza stanowisko ds. sekretarsko - kancelaryjnych oraz obsługi Rady i jej Komisji.

7. Po zarejestrowaniu w rejestrze skargi i wnioski przekazywane są właściwym komórkom organizacyjnym do rozpatrzenia i załatwienia.

8. Skargi na Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, po zarejestrowaniu w rejestrze, przekazywane są przewodniczącemu Rady Gminy celem przedstawienia do       rozpatrzenia przez Radę.

9. Do skarg, o których mowa w pkt. 8 załącza się pisemne wyjaśnienia Wójta lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej na okoliczność zarzutów podnoszonych w skardze.

10. Pracownicy Urzędu są odpowiedzialni za wszechstronne badanie spraw podnoszonych w skargach i wnioskach oraz terminowe udzielenie odpowiedzi.

11. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisują:

     1) Wójt - w sprawach dotyczących zadań lub działalności Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika;

     2) Sekretarz - w sprawach dotyczących pracowników i funkcjonowania Urzędu.

12. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków koordynuje Sekretarz.

WÓJT
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-05-04

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2005-08-11

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2005-05-04