STATUT URZĘDU GMINY KORYCIN

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Podstawę prawną działania Urzędu Gminy Korycin stanowią w szczególności:

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2) ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.);

3) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

4) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);

5) inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Korycin;

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Korycin;

3) Zastępcy - należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Korycin;

4) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Korycin;

5) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Korycin;

6) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Korycin;

7) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Korycin.

§ 3.1.  Urząd jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego Gminy.

2. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Korycin.

3. Terenem działania Urzędu jest teren Gminy Korycin.

4. Urząd używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z pełnym adresem siedziby.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁANIA

 

 

§ 4. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Gminie:

1) zadań własnych, wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

2) zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych;

3) zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej;

4) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego;

5) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem lub województwem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§ 5. Do zadań Urzędu należy kompleksowa obsługa organów Gminy umożliwiająca im wykonywanie zadań w ramach kompetencji, a w szczególności:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania zarządzeń, decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy;

2) przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań z jego wykonania;

3) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres działania Gminy;

4) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;

5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy;

6) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń, narad i spotkań innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy;

7) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu;

8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c) przechowywanie akt,

d) przekazywanie akt do archiwum,

9) wykonywanie obowiązków i uprawnień przysługujących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

 

 

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ

 

§ 1.1.  Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

2. Wójt kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, przy pomocy Zastępcy, Sekretarza oraz Skarbnika Gminy, których jest bezpośrednim przełożonym.

§ 2. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3.  Wójt w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę.

§ 4.  Wójt kieruje do Rady wniosek o powołanie lub odwołanie Sekretarza i Skarbnika.

§ 5.  Organizację i szczegółowy zakres działania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

§ 6. Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określa Regulamin Pracy nadany przez Wójta w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 

 

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 1.1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawową działalnością Urzędu jest roczny plan finansowy zgodny z układem wykonawczym budżetu gminy.

3. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.

§ 2. Nadzór nad gospodarką finansową Urzędu sprawuje Skarbnik.

§ 3. Urząd posiada odrębny rachunek bankowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 1. Zmiany niniejszego Statutu wymagają trybu jego uchwalenia.

§ 1. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2007-03-07

Data modyfikacji: 2007-03-07

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2007-03-07