Podstawa prawna

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji odbywa się zgodnie z przepisami:

  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 19960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w zakresie nieuregulowanym w ustawie o petycjach.

      Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

    Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w dziale "Wolności i prawa polityczne", w art. 63 przewiduje możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

     Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję oraz podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

    Przedmiotem petycji w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Ważne

    W petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana petycja. Jeżeli przedmiot petycji nie będzie dotyczyć właściwości Urzędu Gminy Korycin, petycja zostanie przesłana do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Gdzie składamy petycję adresowaną do Wójta Gminy lub Urzędu Gminy Korycin?

1. Korespondencyjnie na adres:
Urząd Gminy Korycin
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
z dopiskiem „Petycja”

 

2. Pocztą elektroniczną:

  • na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do urzędu.

            W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

  • na adres poczty elektronicznej urzędu sekretariat@korycin.pl za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzania UPP)
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530

 

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2016-04-20

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2016-04-20

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2016-04-20