Podstawa prawna

            Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulowane są zgodnie z przepisami:

  • dział VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016, poz. 23);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

      Przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez  ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

         Przedmiotem wniosku w rozumieniu art. 241 kpa mogą być w szczególności sprawy, dotyczące Urzędu Gminy Korycin w zakresie: ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Ważne

         W skardze lub wniosku, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Urzędu Gminy Korycin, sprawa zostanie przesłana do właściwego organu zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego/wnioskodawcę lub zostanie wskazany mu właściwy organ.

 

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2016-04-20

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2016-04-21

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2016-04-20